B&R Industries Europe B.V.
B&R Industries Europe B.V.
Torenroth 17
6039 HA Stramproy
T 0495 - 85 15 60
M 06 - 22 69 49 76
www.b-r.nl

Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en dienstverleningen door, alsmede benoemde of onbenoemde overeenkomsten met het bedrijf, met inbegrip van offertes in de voorcontractuele fase.

2. AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend; het bedrijf is eerst gebonden, nadat zij een opdracht hiertoe definitief schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk bevestigd; alle eventueel tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen, welke niet schriftelijk door haar zijn aanvaard, zullen zijn vervallen.
 2. Elke afwijking van deze voorwaarden is slechts van kracht indien en nadat dit door het bedrijf schriftelijk zal zijn bevestigd. Ook indien na het plaatsen van een opdracht een wijziging wordt aangebracht, blijven onderhavige voorwaarden van toepassing.
 3. De door het bedrijf verstrekte tekeningen, berekeningen, afbeeldingen, teksten of anderzijds blijven eigendom van het bedrijf.
 4. Gehele of gedeeltelijke overname van de door het bedrijf geleverde tekeningen, berekeningen, afbeeldingen of teksten of anderzijds is, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf, verboden, een en ander op straffe van onmiddellijke opeisbare boete van € 10.000,00 per dag en/of per keer, onverminderd het recht van het bedrijf op schadevergoeding, interesten en dergelijke

3. LEVERINGEN, DIENSTEN EN VERPLICHTINGEN

 1. Uit hoofde van zijn opdracht staan de opdrachtgever ondermeer de volgende diensten ter beschikking:
  1. Digitaliseren (vectoriseren) van (land) kaarten, tekeningen en tekstbestanden.
  2. Omzetten naar digitale bewerkbare bestanden.
  3. IT-detachering.
  4. Directievoering in joint-ventures.
 2. Het honorarium behorende bij deze leveringen en diensten zal tussen partijen nader worden vastgesteld. Dit tarief is exclusief de verschuldigde omzetbelasting.
 3. Het bedrijf verplicht zich bij de aanvaarding van een opdracht tegenover de opdrachtgever haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren/te voltooien.
 4. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de door het bedrijf te leveren leveringen en diensten gebaseerd op de tijdens de bevestiging bestaande uurlonen, belastingen, rechten, lasten et cetera. Ingeval van verhoging van een of ander, is het bedrijf gerechtigd het overeengekomen honorarium dienover-eenkomstig te wijzigen, een of ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften.

4. OPDRACHT IN SAMENWERKING MET DERDEN

Indien in de opdracht besloten ligt dat het bedrijf de opdracht dient te vervullen in samenwerking met opdrachtgever en/of derden, vermeldt de opdracht duidelijk ieders werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Het bedrijf kan uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor zijn in de opdracht genoemde werkzaamheden.

5. VERTRAGING IN DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST/ ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die het bedrijf niet kunnen worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de extra kosten te vergoeden, die voor het bedrijf uit deze vertraging of onderbreking voortvloeien. Hieronder worden mede begrepen de gemaakte en nog te maken kosten, die voortvloeien uit verplichtingen die het bedrijf met het oog op de tijdige vervulling van de overeenkomst reeds is aangegaan. Het bedrijf is verplicht de extra kosten ten gevolge van de vertraging of onderbreking zoveel mogelijk te beperken. Indien de vertraging of onderbreking, gelet op alle van belang zijnde omstandigheden, van ongewoon lange duur is, heeft het bedrijf het recht zonder dat ingebrekestelling is vereist de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.
 2. Het bedrijf is gerechtigd de overeenkomst te wijzigen of op bovenstaande wijze geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien op grond van onvoorziene omstandigheden de opdrachtgever ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten.
 3. Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming zal het bedrijf te allen tijde gerechtigd zijn de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren en zal het bedrijf van elke verdere verplichting ontslagen zijn, zonder dat de opdrachtgever hieraan enig recht op schadevergoeding of anderszins tegenover het bedrijf kan ontlenen, een en ander onverminderd het recht van het bedrijf gedurende periode tijdens welke de niet-toerekenbare tekortkoming aanhoudt de levertijd met een redelijke termijn te verlengen, eveneens zonder dat het bedrijf tot vergoeding schade tegenover de opdrachtgever gehouden zal zijn uit hoofde van de vertraagde levering met een termijn te verlengen, eveneens zonder dat het bedrijf tot vergoeding schade tegenover de opdrachtgever gehouden zal zijn uit hoofde van de vertraagde levering. Als niet-toerekenbare tekortkoming worden in ieder geval aangemerkt alle storingen in het bedrijf, ziekte onder het personeel, toerekenbare tekortkomingen van adviseurs en derden, stakingen, brand, overstroming en dergelijke.

6. DIRECTIEVOERING

 1. De standaardwerkzaamheden voor het voeren van de directie tijdens de uitvoering omvatten:
  1. tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, het vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken de uitvoering van het werk betreffende, voor zover het tussen de opdrachtgever en de aannemer gesloten uitvoeringscontract zich daar niet tegen verzet. Dit laat onverlet de bevoegdheid van het bedrijf tot het treffen van een onmiddellijke voorziening, waaromtrent, gelet op de overige van belang zijnde omstandigheden het bedrijf de opdrachtgever niet, of tijdig, heeft kunnen raadplegen;.
 2. De standaardwerkzaamheden voor het voeren van de directie tijdens de uitvoering omvatten tevens het geven van het toezichthoudend personeel.

EIGENDOMSOVERGANG

  1. Tot aan de algehele voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde betaling behoudt het bedrijf de eigendom van alle door haar geleverde zaken, zulks ter zekerheid voor de betaling aan het bedrijf van bovengenoemde zaken en eventuele diensten die in dit verband zijn verricht, alsmede ter betaling van rente en kosten voortvloeiende uit het niet nakomen van overeenkomsten waarbij bovengenoemde zaken zijn geleverd.
  2. De opdrachtgever zal mitsdien de hem geleverde zaken en diensten zolang geen algehele betaling aan het bedrijf toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden of op welke wijze of welke titel ook aan derden ter inzage geven; zulks op straffe van een boete als vermeld in artikel 2.

BETALING

  1. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen is de opdrachtgever gehouden tot betaling binnen dertig dagen na factuurdatum door storting of overschrijving op bankrekening of ten kantore van het bedrijf. Het bedrijf behoudt het recht geheel danwel gedeeltelijk vooruitbetaling c.q. een bankgarantie te verlangen, indien het bedrijf dit wenselijk acht.
  2. Het door de opdrachtgever niet nakomen van betalingscondities ontheft het bedrijf, indien zij dat wenst van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever.
  3. Ingeval van faillissement, overlijden of onder curatelenstelling van de opdrachtgever, indien op het geheel of een deel van zijn vermogensbestanddelen of inkomen executoriaal beslag wordt gelegd, indien bij surseance van betaling aanvraagt, alsook indien krachtens enige wetsbepaling een bewindvoerder over hem wordt benoemd, zal het gehele honorarium c.q. het restant daarvan terstond in zijn geheel opeisbaar zijn, terwijl alle eventuele betalingsregelingen vervallen.
  4. Indien het honorarium, voor zover opeisbaar, ten dage van de opeisbaarheid niet wordt betaald, zal de opdrachtgever in verzuim zijn door het enkel verloop van de termijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling nodig zal zijn en is het bedrijf gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, onverminderd de rechten van het bedrijf op betaling van het reeds geleverde en op schadevergoeding.
  5. Bovendien zal in dat geval de opdrachtgever vanaf de dag der opeisbaarheid tot de dag der voldoening een rente verschuldigd zijn van 1% per maand van het bedrag, met betaling waarvan hij in gebreke is gebleven, terwijl hij voorts ten behoeve van het bedrijf 10% van het totale bedrag van het honorarium verbeurt. Ook deze rente en boete worden verschuldigd door het enkel verloop van de termijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling nodig zal zijn en laten onverlet het recht van het bedrijf volledige schadeloosstelling te vragen.
  6. De buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden bepaald op het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
  7. Eventuele reclames, over de geleverde diensten geven aan de opdrachtgever niet het recht de betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elke beroep van opdrachtgever op verrekeningen uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

AANSPRAKELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKSBEPERKING

  1. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schaden uit welken hoofde ook aan de zijde van de opdrachtgever of derden opgekomen in verband met de door het bedrijf verrichte diensten behoudens hetgeen in dit artikel is gemeld.
  2. Het bovenstaande geldt niet ingeval van opzet of grove schuld van het bedrijf. In alle andere gevallen wordt de verplichting tot vergoeding van schade beperkt tot het met ons overeengekomen honorarium c.q. de aan ons toekomende vergoeding, alles exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting en kosten.
  3. De opdrachtgever heeft het bedrijf voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door het bedrijf aan opdrachtgever geleverde diensten uitdrukkelijk te vrijwaren.
  4. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor bedrijfschade of schade aan gebouwen, goederen of personen.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTEN

  1. Nederlands recht is steeds van toepassing op de door het bedrijf te sluiten overeenkomst.
  2. Op alle opdrachten is de RVOI-2001 (Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbeau) van toepassing.
  3. Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Roermond, tenzij het bedrijf de voorkeur geeft het geschil voor te leggen aan de rechtens bevoegde rechter.

Bekijk voorbeelden van:

Bekijk alle voorbeelden »
Vragen?
Neem contact op met B & R Industries Europe of zoek op www.b-r.nl

Copyright 2008 B&R Industries Europe B.V.